Зямля пад чорнымі крыламі: Дрыгва (The Land under the Black Wings: Swamp)

by Dymna Lotva

/
1.
01:44
2.
3.
04:51
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
01:55

about

Conceptual story about travelling through the swamps. This is a one-way trip.

credits

released November 3, 2016

license

all rights reserved

tags

Track Name: Зямля пад чорнымі крыламі (The Land under the Black Wings)
Зямля пад чорнымі крыламі

Пер'і....
Падаюць пер'і...
На зямлю,
На далоні мае.
Белыя крылы -
Хлусня.
Чорныя крылы -
Зямля…

Крылы ўзняць,
Вабіць і ззяць,
Пер'і ссыпаць -
Не белыя - чорныя.

Абпаленыя пялёсткі...
У гняздзе - бусла косткі.
Крылы чарней ночы,
Крумкач па попелу скоча!

Не былі ніколі зямлі пад белымі крыламі.
Хлусня!
Крывёй набрыняла зямля гэтая.

Плач.
Горач.
Крумкач.
Роспач!

Больш не гучыць
Бусліны клёкат -
Па-над зямлёй
Пануюць крумкачы


The Land under the Black Wings

The feathers…
The feathers are falling…
On the ground,
On my hands.
The white wings
Are a lie.
The black wings
Are the ground.

To spread the wings,
To attract and shine,
To lose the feathers
Not white but black.

The burned petals…
The bones of the stork in the nest.
The wings are darker then the night,
A raven is hopping on the ashes.

There hasn’t ever been land under the white wings.
Lies!
This land is swelled with blood.

Weep.
Grief.
Raven.
Despair!

The stork’s scream
Is heard no more –
The ravens are ruling
Over this land.
Track Name: Willothewisp
Willothewisp

Хадзі да мяне...
Хадзі да мяне.

З-за дрэў
Глядзяць
Нямыя істоты.
Позірк -
У спіну
Ўзірае балота.
Ветах
Тае...

Хадзі да мяне!

Веткі сухія
Выкалюць вочы.
Вабіць, блукае
Агеньчык удалечыні.

Хадзі да мяне...

Крок за крокам,
Без дарогі -
За ім...
У твань -
За ім...

Вабіць, блукае
Агеньчык удалечыні.
На смерць выракае
Балотны дурман -
Агеньчык блукае,
Заводзіць у твань.


Willowthewisp

Come to me…
Come to me.

The silent creatures
Are watching
From behind the trees.
The gaze
Is the swamp
Staring at your back.
The waning moon
Is melting…

Come to me!

Dry branches
Will gouge out your eyes.
The twinkle far away
Is wandering and attracting.

Come to me…

Step by step,
Without a road –
After him…
Into slough –
After him…

The twinkle far away
Is wandering and attracting.
Daturas on marshes
Doom you to death
The twinkle is wandering,
Leading into slough.
Track Name: У Дрыгву (Into the Swamp)
У Дрыгву

Забыты. Разбіты.
Пустэча ў вачах.
Багна зацягвае -
Не бачна ў тумане шлях.

Па плынi плыць...
Сябе тапiць...
Атрута ў крывi,
Балота ўнутры.

У тумане,
Па змроку,
Крок за крокам
Без дарогi.

Iмгла...
Не было i не будзе волi -
Не адпусцiць дрыгва.

Па плынi плыць...
Сябе тапiць...
Атрута ў крывi,
Балота ўнутры.
Не падняцца з кален,
Жыцця не пачуць -
Забыўшы сябе,
У балоце тануць.


Into the Swamp

Forgotten. Broken.
The emptiness in the eyes.
The slough is protracting –
The way isn’t seen in the fog.

To swim in the stream…
To drown yourself…
The poison in the blood,
The swamp inside.

In the mist,
Through the darkness,
Step by step,
Without a route.

The haze…
There hasn’t been a will and will never be –
The slough will not leave you.

To swim in the stream…
To drown yourself…
The poison in the blood,
The swamp inside.
You won’t rise from your knees,
You won’t ever feel life –
On forgetting yourself,
You drown into the swamp.
Track Name: Марнасць (The Vain)
Марнасць

Час ідзе.
Немач, скруха...
У чорнай вадзе -
Глядзіць сляпая старуха.

Бясконцыя хмары.
Скончана маладосць.
Усе, што вакол – марна.
Страчана прыгажосць!
Сплывае вадой…

Да скону,
Без долі...
Дарога без сэнсу -
З калыскі ў труну.

Ужо не вернецца
Мінулае.
Што застанецца?
З палыну вянок
На сівой галаве.


The Vain

The time goes on.
Infirmity, sorrow…
From the black water
An old blind woman is watching.

The endless rainclouds.
Youth has ended.
Everything around is in vain.
Beauty is lost!
Gone with the water…

To death,
Without a fate…
The senseless road
From the cradle to coffin.

The past
Will not come back.
What will be left?
The sagebrush wreath
On the hoary head.
Track Name: Мяне больш няма (There’s no more me)
Мяне больш няма

Страта...
Нічога не засталося.

Усё вакол мяне - попел.
Усй вакол мяне - попел....
Доля - на дне ракі.

Мяне больш няма!
Маё цела -
У дрыгве,
У багне жыцця.
Мяне больш няма -
Апусцелая…
Забыцця, забыцця, забыцця!
Пустэча.
Мяне больш няма -
Праз празрыстыя пальцы
Я бачу сусвет,
Што раптоўна чужы.

Хто ўспомніць мяне?

Басымі нагамі
Па тонкім лёдзе...
Дзе яна, доля?
На дне ракі.
Сонца не ўсходзіць...

Не чуюць мяне...
Не бачаць мяне!
Глядзяць скрозь!

Мяне больш няма -
Пустое жыццё.
Хвалі мяне амываюць
Возера з мёртвай вадой.
У цемры блукаць
Да сканчэння вякоў -
Мяне больш няма.
Апошняя думка:
А можа, ніколі мяне не было?


There’s no more me

The loss…
Nothing is left.

Everything around me is dust.
Everything around me is dust…
The fate is on the bottom of the river.

There’s no more me!
My body
Is in the marsh,
In the slough of life.
There’s no more me -
I’m void…
Let me get unconscious, unconscious, unconscious!
The emptiness.
There’s no more me.
Through the transparent fingers
I see a world,
That is suddenly strange.

Who will remember me?

On bare feet
Over the thin ice…
Where is my fate?
On the bottom of the river.
The sun isn’t rising…

They don’t hear me…
They don’t see me!
They look through me!

There’s no more me –
A hollow life.
The waves are washing me
In the lake with the dead water.
I have to walk in the dark
Till the end of the days.
There’s no more me.
The last thought is
“Maybe I haven’t ever existed?”
Track Name: Requiem (feat. Andrew Tomak)
Requiem

Калісьці тут мова лілась...
Ці чуеш Рагнеды плач?

Грунвальда рэха...
Годнасць, гонар
Страцілі.
Забылі, забілі,
Здрадзілі.

Рэквіем па зямлі маёй...
Рэквіем па зямлі маёй.

Сляпыя,
У цемры навобмацак,
Анямелыя...
Без лёсу, без маці,
Без памяці!

Попел вёсак,
Кожны чацвёрты -
Колькі гора!
Лёс наш -
Балота,
Вёска, вайна...

Рэквіем па зямлі маёй...
Рэквіем па зямлі маёй.


Requiem

Once the mother tongue was streaming here…
Do you hear Ragneda’s scream?

The echo of Grunwald…
We lost
Our dignity, our honor.
We forgot, killed,
Betrayed.

Requiem for the land of mine…
Requiem for the land of mine.

We’re blind,
In the darkness walking by touch,
And dumb…
Without a fate, without a mother,
Without memory!

The ashes of villages,
Every fourth one –
So much grief!
Our destiny is
The marsh,
The village, the war…

Requiem for the land of mine…
Requiem for the land of mine.
Track Name: Верасы на костках (Heather on Bones)
Верасы на костках

Верасы на костках...
Сухiя пялёсткi.
Магiлы зарослыя,
Нiхто не галосiць.
Вецер вое...

З-пад зямлi стогны
Забытых...
Забiтых стагоддзi таму!

Колькi тапталi ворагi!
Скруха, гора!
Мацi сiвая
Зноў апранала чорнае.

Па косткам iдзем...
Магiлы зарослыя
Паўсюль.
На костках жывем!

Спяць у зямлi нябожчыкi.
Нi iмёнаў, нi помнiкаў!
Не знайдуць родныя,
Не пальюць слёзамi.

Не змянiць лёсу.
Прыйдзе час -
Таксама i ў нашыя косткi
Ўрасце каранямi верас.


Heather on bones

Heather on bones…
Dry petals.
Verdurous graves,
Where nobody weeps.
The wind is howling…

Groans from under the ground
The groans of the forgotten ones…
Murdered centuries ago!

So much were we trampled by enemies!
The sorrow, the woe!
The hoary mother
Again wearing black.

We walk on the bones…
Verdurous graves
Everywhere.
We live on the bones!

The deceased sleep in the ground.
Without names, without headstones!
And the kinsmen won’t find them,
Won’t shed the tears.

The fate can’t be changed.
The time will come,
And our bones, too,
Will be braided by the roots of the heather.

If you like Dymna Lotva, you may also like: